Політика щодо обробки персональних даних
1. Загальні положення
Ця політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог закону "Про персональні дані" (далі - Закон про персональні дані) і визначає порядок обробки персональних даних і заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що вживаються Михайлова Вікторія Олександрівна (далі - Оператор).
1.1 Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина під час обробки її персональних даних, зокрема захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
1.2 Справжня політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі - Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://dr-viktoriia-mykhailova.com/.
2. основні поняття, що використовуються в Політиці
2.1 Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.
2.2 Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).
2.3 Веб-сайт - сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою https://dr-viktoriia-mykhailova.com/.
2.4 Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, та інформаційних технологій і технічних засобів, що забезпечують їх обробку.
2.5 Знеособлення персональних даних - дії, унаслідок яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві або іншому суб'єкту персональних даних.
2.6 Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що вчиняються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включно зі збиранням, записуванням, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням (оновленням, зміною), витяганням, використанням, переданням (поширенням, наданням, доступом), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних.
2.7 Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організовує та/або здійснює оброблення персональних даних, а також визначає мету оброблення персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробленню, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
2.8 Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначається Користувачеві веб-сайту https://dr-viktoriia-mykhailova.com/.
2.9. Персональні дані, дозволені суб'єктом персональних даних для поширення, - персональні дані, доступ необмеженого кола осіб до яких надано суб'єктом персональних даних шляхом надання згоди на обробку персональних даних, дозволених суб'єктом персональних даних для поширення в порядку, передбаченому Законом про персональні дані (далі - персональні дані, дозволені для поширення).
2.10. Користувач - будь-який відвідувач веб-сайту https://dr-viktoriia-mykhailova.com/.
2.11. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб.
2.12. Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передання персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, зокрема оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом.
2.13 Транскордонне передання персональних даних - передання персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі.
2.14. Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та/або знищуються матеріальні носії персональних даних.
3. основні права та обов'язки Оператора
3.1 Оператор має право:
- отримувати від суб'єкта персональних даних достовірну інформацію та/або документи, що містять персональні дані;
- у разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних, а також, направлення звернення з вимогою про припинення обробки персональних даних, Оператор має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних за наявності підстав, зазначених у Законі про персональні дані;
- самостійно визначати склад і перелік заходів, необхідних і достатніх для забезпечення виконання обов'язків, передбачених Законом про персональні дані та прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами, якщо інше не передбачено Законом про персональні дані або іншими федеральними законами.
3.2 Оператор зобов'язаний:
- надавати суб'єкту персональних даних на його прохання інформацію, що стосується обробки його персональних даних;
- організовувати обробку персональних даних у порядку, встановленому чинним законодавством;
- відповідати на звернення і запити суб'єктів персональних даних та їхніх законних представників відповідно до вимог Закону про персональні дані;
- повідомляти в уповноважений орган із захисту прав суб'єктів персональних даних за запитом цього органу необхідну інформацію протягом 10 днів з дати отримання такого запиту;
- публікувати або іншим чином забезпечувати необмежений доступ до цієї Політики щодо обробки персональних даних;
- вживати правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій щодо персональних даних;
- припинити передачу (розповсюдження, надання, доступ) персональних даних, припинити обробку та знищити персональні дані в порядку і випадках, передбачених Законом про персональні дані;
- виконувати інші обов'язки, передбачені Законом про персональні дані.
4. основні права та обов'язки суб'єктів персональних даних
4.1 Суб'єкти персональних даних мають право:
- отримувати інформацію, що стосується обробки його персональних даних, за винятком випадків, передбачених федеральними законами. Відомості надаються суб'єкту персональних даних Оператором у доступній формі, і в них не повинні міститися персональні дані, що належать до інших суб'єктів персональних даних, за винятком випадків, коли є законні підстави для розкриття таких персональних даних. Перелік інформації та порядок її отримання встановлено Законом про персональні дані;
- вимагати від оператора уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав;
- висувати умову попередньої згоди при обробці персональних даних з метою просування на ринку товарів, робіт і послуг;
- на відкликання згоди на обробку персональних даних, а також, на направлення вимоги про припинення обробки персональних даних;
- оскаржити до уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних або в судовому порядку неправомірні дії або бездіяльність Оператора при обробці його персональних даних;
- на здійснення інших прав, передбачених законодавством.
4.2 Суб'єкти персональних даних зобов'язані:
- надавати Оператору достовірні дані про себе;
- повідомляти Оператору про уточнення (оновлення, зміну) своїх персональних даних.
4.3 Особи, які передали Оператору недостовірні відомості про себе, або відомості про іншого суб'єкта персональних даних без згоди останнього, несуть відповідальність відповідно до законодавства.
5. Принципи обробки персональних даних
5.1 Обробка персональних даних здійснюється на законній і справедливій основі.
5.2 Обробка персональних даних обмежується досягненням конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей. Не допускається обробка персональних даних, несумісна з цілями збору персональних даних.
5.3 Не допускається об'єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється в цілях, несумісних між собою.
5.4 Обробці підлягають лише персональні дані, які відповідають цілям їх обробки.
5.5 Зміст і обсяг оброблюваних персональних даних відповідають заявленим цілям обробки. Не допускається надмірність оброблюваних персональних даних по відношенню до заявлених цілей їх обробки.
5.6 Під час обробки персональних даних забезпечується точність персональних даних, їх достатність, а в необхідних випадках і актуальність щодо цілей обробки персональних даних. Оператор вживає необхідних заходів та/або забезпечує їх вжиття щодо видалення або уточнення неповних чи неточних даних.
5.7 Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дає змогу визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі оброблення персональних даних, якщо строк зберігання персональних даних не встановлений законом, договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних. Оброблювані персональні дані знищуються або знеособлюються після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено федеральним законом.
6. Цілі обробки персональних даних
Мета обробки - консультація щодо туру
Персональні дані:
-прізвище, ім'я, по батькові
-номери телефонів
Правові підстави:
-статутні (установчі) документи Оператора
Види обробки персональних даних:
-Збирання, запис, систематизація, накопичення, зберігання, знищення та знеособлення персональних даних
7. Умови обробки персональних даних
7.1 Обробка персональних даних здійснюється за згодою суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних.
7.2 Обробка персональних даних необхідна для досягнення цілей, передбачених міжнародним договором або законом, для здійснення покладених законодавством на оператора функцій, повноважень і обов'язків.
7.3 Обробка персональних даних необхідна для здійснення правосуддя, виконання судового акта, акта іншого органу або посадової особи, що підлягають виконанню відповідно до законодавства про виконавче провадження.
7.4 Обробка персональних даних необхідна для виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем чи поручителем за яким є суб'єкт персональних даних, а також для укладення договору за ініціативою суб'єкта персональних даних або договору, за яким суб'єкт персональних даних буде вигодонабувачем чи поручителем.
7.5 Обробка персональних даних необхідна для здійснення прав і законних інтересів оператора або третіх осіб чи для досягнення суспільно значущих цілей за умови, що при цьому не порушуються права і свободи суб'єкта персональних даних.
7.6 Здійснюється обробка персональних даних, доступ необмеженого кола осіб до яких надано суб'єктом персональних даних або на його прохання (далі - загальнодоступні персональні дані).
7.7 Здійснюється обробка персональних даних, що підлягають опублікуванню або обов'язковому розкриттю відповідно до федерального закону.
8. Порядок збирання, зберігання, передання та інших видів обробки персональних даних
Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
8.1 Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
8.2 Персональні дані Користувача ніколи, за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства або в разі, якщо суб'єктом персональних даних надано згоду Оператору на передачу даних третій особі для виконання зобов'язань за цивільно-правовим договором.
8.3 У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом направлення Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора internationaldoctor@icloud.com з позначкою "Актуалізація персональних даних".
8.4 Термін обробки персональних даних визначається досягненням цілей, для яких були зібрані персональні дані, якщо інший термін не передбачений договором або чинним законодавством.
Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора internationaldoctor@icloud.com з позначкою "Відкликання згоди на обробку персональних даних".
8.5 Вся інформація, яка збирається сторонніми сервісами, зокрема платіжними системами, засобами зв'язку та іншими постачальниками послуг, зберігається та обробляється зазначеними особами (Операторами) відповідно до їхньої Угоди користувача та Політики конфіденційності. Суб'єкт персональних даних та/або із зазначеними документами. Оператор не несе відповідальність за дії третіх осіб, зокрема зазначених у цьому пункті постачальників послуг.
8.6 Встановлені суб'єктом персональних даних заборони на передачу (крім надання доступу), а також на обробку або умови обробки (крім отримання доступу) персональних даних, дозволених для поширення, не діють у випадках обробки персональних даних в державних, громадських та інших публічних інтересах, визначених законодавством.
8.7 Оператор під час обробки персональних даних забезпечує конфіденційність персональних даних.
8.8 Оператор здійснює зберігання персональних даних у формі, що дає змогу визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлено федеральним законом, договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних.
8.9 Умовою припинення обробки персональних даних може бути досягнення цілей обробки персональних даних, закінчення строку дії згоди суб'єкта персональних даних, відкликання згоди суб'єктом персональних даних або вимога про припинення обробки персональних даних, а також виявлення неправомірної обробки персональних даних.
9. Перелік дій, що здійснюються Оператором з отриманими персональними даними
9.1 Оператор здійснює збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення та знищення персональних даних.
9.2 Оператор здійснює автоматизоване опрацювання персональних даних з отриманням та/або передачею отриманої інформації інформаційно-телекомунікаційними мережами або без такої.
10. Транскордонна передача персональних даних
10.1 Оператор до початку здійснення діяльності з транскордонного передання персональних даних зобов'язаний повідомити уповноважений орган із захисту прав суб'єктів персональних даних про свій намір здійснювати транскордонне передання персональних даних (таке повідомлення надсилається окремо від повідомлення про намір здійснювати обробку персональних даних).
10.2 Оператор до подання вищевказаного повідомлення, зобов'язаний отримати від органів влади іноземної держави, іноземних фізичних осіб, іноземних юридичних осіб, яким планується транскордонна передача персональних даних, відповідні відомості.
11. Конфіденційність персональних даних
Оператор та інші особи, які отримали доступ до персональних даних, зобов'язані не розкривати третім особам і не поширювати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законом.
12. Прикінцеві положення
12.1 Користувач може отримати будь-які роз'яснення з питань, що цікавлять, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти internationaldoctor@icloud.com.
12.2 В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
12.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://dr-viktoriia-mykhailova.com/privacy.